Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Ἁγιολόγιον - Νοέµβριος 16

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστής Ματθαῖος
Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, πρὶν γίνει µαθητὴς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὀνοµαζόταν Λευίς. Ὁ πατέρας του λεγόταν Ἀλφαίος καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν Γαλιλαία. Ὁ Ματθαῖος ἔκανε τὸ ἐπάγγελµα τοῦ τελώνη, καὶ ὁ Ἰησοῦς τὸν βρῆκε νὰ κάθεται στὸ τελωνεῖο ἔξω ἀπὸ τὴν Καπερναούµ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: «Ἀκολούθει µοι». Ὁ Ματθαῖος, χωρὶς καµιὰ καθυστέρηση, ἀµέσως τὸν ἀκολούθησε. Καὶ ὄχι µόνο ἐγκατέλειψε τὸ ἁµαρτωλὸ - γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη - ἐπάγγελµα τοῦ τελώνη, ἀλλὰ καὶ µὲ χαρὰ φιλοξένησε τὸν Κύριο στὸ σπίτι του. Ἐκεῖ, µάλιστα, ἦλθαν καὶ πολλοὶ τελῶνες καὶ ἄλλοι ἁµαρτωλοὶ ἄνθρωποι, µὲ τοὺς ὁποίους ὁ Ἰησοῦς συνέφαγε καὶ συζήτησε. Οἱ φαρισαῖοι, ὅµως, ποὺ εἶχαν πωρωµένη συνείδηση, ὅταν εἶδαν αὐτὴ τὴν ἐνέργεια τοῦ Κυρίου, ἀµέσως τὸν κατηγόρησαν ὅτι συντρώγει µὲ τελῶνες καὶ ἁµαρτωλούς. Ὁ Ἰησοῦς τὸ ἄκουσε καὶ εἶπε ἐκεῖνα τὰ θαυµάσια λόγια: «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁµαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν». Δηλαδή, λέει ὁ Κύριος, δὲν ἦλθα γιὰ νὰ καλέσω ἐκείνους ποὺ νοµίζουν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς δίκαιους, ἀλλὰ ἦλθα νὰ καλέσω τοὺς ἁµαρτωλούς, γιὰ νὰ µετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν. Στὸ Ματθαῖο ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία µας τὸ πρῶτο κατὰ σειρὰ στὴν Καινὴ Διαθήκη Εὐαγγέλιο, ποὺ γράφτηκε τὸ 64 µ.Χ. Ὁ Ματθαῖος κατὰ τὴν παράδοση κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Αἰθιοπία, ὅπου καὶ πέθανε µαρτυρικά.

Ἡ Ἁγία Ἰφιγένεια
Ἡ µνήµη της ἀναφέρεται ἐπιγραµµατικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασµατάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1956, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ µνήµη της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου