Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ἁγιολόγιον - Νοέµβριος 8

Σύναξη (Πανήγυρις) τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωµάτων καὶ Οὐρανίων ἀγγελικῶν Ταγµάτων
Κατὰ τὴν Ἅγια Γραφὴ οἱ ἄγγελοι στέλνονται ἀπὸ τὸ Θεὸ µὲ µορφὴ ὁρατὴ (οἱ ἄγγελοι εἶναι ἀόρατα ἀγαθὰ πνεύµατα κοντὰ στὸ, Θεό) σὲ σπουδαῖες ἱστορικὲς περιστάσεις, ποὺ πρόκειται νὰ ἐκδηλωθεῖ ἢ νὰ ἐκτελεσθεῖ κάποια µεγάλη θεία θέληση. Τὴ σχέση, τώρα, ποὺ ἔχουν οἱ ἄγγελοι µὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς καὶ τὴν ἀποστολή τους, βλέπουµε ἐπίσης µέσα στὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ ἰδιαίτερα, ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, ἂν διαβάσεις τοὺς Ψαλµοὺς 33, στίχ. 8 καὶ 90, στίχ. 10-12, στὴ δὲ Καινὴ Διαθήκη, Ματθ. ιη΄ στίχ. 10, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή, κεφ. α΄ στίχ. 14, ὅπου ὁ συγγραφέας ἀναφωνεῖ: «οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύµατα εἰς διακονίαν ἀποστελλόµενα διὰ τοὺς µέλλοντας κληρονοµεῖν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἄγγελοι πνεύµατα ὑπηρετικά, τὰ ὁποῖα ἐνεργοῦν ὄχι ἀπὸ δική τους πρωτοβουλία, ἀλλ΄ ἀποστέλλονται ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν ἐκείνους ποῦ µέλλουν νὰ κληρονοµήσουν τὴν αἰώνια ζωή; Ἐπικεφαλῆς δὲ τῶν ἀγγελικῶν δυνάµεων εἶναι οἱ ἀρχάγγελοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. Τὸν Μιχαὴλ συναντᾶµε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Π.χ. ὅταν ὁ Ἀβραὰµ µέλλει νὰ θυσιάσει τὸν Ἰσαάκ, στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, στὸν Ἠλία καὶ ἄλλου. Τὸν Γαβριὴλ συναντᾶµε στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὅπως στὸν Εὐαγγελισµὸ τῆς Θεοτόκου καὶ ἄλλου. Στὴν µνήµη, λοιπόν, τῶν ἀποστολῶν καὶ τοῦ ἔργου ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ ἄγγελοι, ἡ Ἐκκλησία µας ὅρισε τὴν γιορτὴ τῆς 8ης Νοεµβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου