Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Ἁγιολόγιον - Ἰανουάριος - 09

Ὁ Ἅγιος Πολύευκτος
Καταπληκτικὰ µηνύµατα µᾶς δίνει ὁ στρατιωτικὸς Ἅγιος Πολύευκτος. Ἦταν ἀπὸ τὴν Μελιτηνὴ τῆς Μεσοποταµίας. Στὰ χρόνια 253-256 ὁ αὐτοκράτορας Ῥώµης Οὐαλεριανὸς διέταξε σκληρὸ διωγµὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Πολύευκτος δὲν κρύβει τὴν πίστη του στὸ Χριστὸ µέσα στὸ στράτευµα. Αὐτό, βέβαια, ἀναφέρεται στὸν αὐτοκράτορα, ποὺ τὸν καλεῖ νὰ ἀπολογηθεῖ. Τότε, ὁ πεθερὸς τοῦ Πολύευκτου τὸν συµβουλεύει νὰ πειθαρχήσει σὰν στρατιωτικὸς στὸ αὐτοκρατορικὸ πρόσταγµα. Ὁ Πολύευκτος, χρησιµοποιῶντας τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου σὰν ἀποστοµωτικὴ ἀπάντηση, ὑπενθυµίζει στὸν πεθερό του ὅτι «ὑποχρέωση καὶ καθῆκον ἔχουµε νὰ πειθαρχοῦµε περισσότερο στὸ Θεό, παρὰ στοὺς ἀνθρώπους», καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου µας, ποὺ εἶπε: «Θὰ σᾶς σύρουν µπροστὰ σὲ ἡγεµόνες καὶ βασιλεῖς σὰν κατηγορουµένους νὰ µαρτυρήσετε γιὰ µένα, [...] καὶ ὁποῖος µὲ ὁµολογήσει µπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ὁµολογήσω καὶ ἐγὼ µπροστὰ στὸν Πατέρα µου, ποὺ εἶναι στοὺς οὐρανούς». Ἡ νεαρὴ σύζυγός του τὸν ἱκετεύει νὰ σώσει µὲ κάθε τρόπο τὴν ζωή του καὶ νὰ µὴν τὴν ἀφήσει χήρα. Ὁ Πολύευκτος στὰ δάκρυα τῆς γυναίκας του ἀντιτάσσει καὶ πάλι τὰ λόγια του Κυρίου µας, ὅτι «ὅποιος ἀγαπᾷ πατέρα ἢ µητέρα ἢ γυναῖκα περισσότερο ἀπὸ µένα, δὲν εἶναι ἄξιός µου». Ἔπειτα, τὴν ἐξορκίζει νὰ µὴ θελήσει νὰ ἔχει σύζυγο ἕναν ἐξωµότη καὶ προδότη τοῦ Σωτῆρα µας καὶ Θεοῦ µας. Καὶ πράγµατι, στέρεος καὶ ἀµετασάλευτος στὴν πίστη, ἀποκεφαλίζεται καὶ παραδίδει τὴν ψυχή του στὸ Χριστό.

Ὁ Ὅσιος Εὐστράτιος ὁ θαυµατουργός
Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Βιτζινιανή, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς τὸν Γεώργιο καὶ τὴν Μεγέθη. Σὲ ἡλικία 20 χρονῶν ὁ Εὐστράτιος, ἔφυγε ἀπὸ τὴν πατρίδα του καὶ πῆγε στὸ ὄρος Ὄλυµπος τῆς Βιθυνίας, στὴ µονὴ Αὐγάρων, ὅπου ἐκεῖ ἦταν µοναχοὶ οἱ θεῖοι του δηλαδὴ τ΄ ἀδέλφια τῆς µητέρας του Γρηγόριος καὶ Βασίλειος. Ἀφοῦ παιδαγωγήθηκε ἀπ΄ αὐτοὺς στὰ ἀσκητικὰ πράγµατα, ἔκαρη µοναχὸς καὶ ἀναδείχθηκε µὲ τὴν αὐστηρὴ ζωή του, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁσιότερους ἄνδρες τῆς ἐποχῆς του. Τόσο µάλιστα, ποὺ στὴ συνέχεια οἱ µοναχοί του ἐµπιστεύτηκαν καὶ τὴν διοίκηση τῆς µονῆς, ἀναδεικνύοντας αὐτὸν ἡγούµενο. Ὅταν ὅµως αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ εἰκονοµάχος Λέων ὁ Ἴσαυρος, ὁ Εὐστράτιος µὲ προτροπὴ τοῦ Ἴωαννικίου τοῦ µεγάλου, ἀποµακρύνθηκε ἀπὸ τὴν µονή του καὶ ἔφυγε στὴν πατρίδα του. Ἐπανῆλθε µὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων, καὶ πέρασε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του µὲ ἄσκηση, προσευχὴ καὶ µελέτη. Πέθανε δὲ εἰρηνικά, ἀφοῦ ἐπετέλεσε πολλὰ θαύµατα, σὲ ἡλικία 95 ἐτῶν. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια τῶν τελευταίων του ὡρῶν: «Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ὁ καιρὸς τῆς ζωῆς µου ἔλαβε τέλος. Παιδιά µου ἀγαπητά, φυλάξατε τὴν παρακαταθήκην τοῦ ἁγίου σχήµατος ποὺ παραλάβατε, καὶ νὰ ξέρετε ὅτι τὰ µὲν παρόντα πράγµατα εἶναι πρόσκαιρα καὶ µάταια, τὰ δὲ µέλλοντα εἶναι αἰώνια καὶ παντοτινά».

Ὁ Ὅσιος Πέτρος ἐπίσκοπος Σεβαστείας
Ὁ Ὅσιος Πέτρος, ὑπῆρξε ἀδελφὸς τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης (349392). Καθοδηγήθηκε ἀπὸ τὴν ἀδελφή του Μακρίνα στὴν αὐστηρὴ ἀσκητικὴ ζωὴ καὶ ἔγινε µοναχὸς καὶ ἡγούµενος τοῦ Κοινοβίου ποὺ ἵδρυσε ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ὁποῖος τὸ 370 τὸν χειροτόνησε πρεσβύτερο καὶ τὸ 380 ἐπίσκοπο Σεβαστείας στὴ Μ. Ἀρµενία. Ἔλαβε µέρος στὴ Β΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη 381). Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Ἡ Ἁγία Ἀντωνίνα ποὺ µαρτύρησε στὴ Νικοµήδεια
Σῴζεται µόνο ἡ φράση: « ἡ ἁγία Ἀντωνίνα ἡ ἐν Νικοµήδειᾳ ἐν τῇ θαλάσσῃ».

Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος
Ἄγνωστος στοὺς Συναξαριστὲς καὶ τὰ Μηναῖα. Μνηµονεύεται στὸν Λαυριωτικὸ Κώδικα Γ 74 φ. 112α, ὅπου ὑπάρχουν καὶ δυὸ ἰδιόµελα σ΄ αὐτόν, στὰ ὁποῖα λέγεται ὅτι «ἐν σταδίῳ ἐτέλεσε τὸν καλὸν ἀγῶνα, καὶ ἐκ τῶν ἑσπερίων ὡς ἄστρον ἀνέτειλε καταφωτίζων τὴν σύµπασαν, ὅτι ἔστη ἐν µέσῳ τῶν διωκτῶν εἰδωλολατρῶν καὶ καθεῖλε τὴν σφενδόνη τῶν θείων λόγων αὐτῶν τὸ ἀνίσχυρον, διὸ καὶ κοσµηθεὶς τῷ στεφάνῳ τῆς νίκης καθορᾶ τὸ ἀµήχανον κάλλος Χριστοῦ».

Μνήµη Σεισµοῦ
Κατὰ τὸν Συναξαριστὴ τοῦ Delehaye, αὐτὴ τὴν µέρα ἔγινε σεισµὸς ἐπὶ βασιλείας Βασιλείου (867) καὶ κατέπεσε ὁ µεγάλος ναὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ἐν τῷ Σίγµατι», καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες ἐκκλησίες. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀναφέρεται καὶ στὸν Παρισινὸ Κώδικα 1578, ἀλλὰ στὶς 10 Ἰανουαρίου.

Ὁ Ἅγιος Φίλιππος Μητροπολίτης Μόσχας καὶ πάσης Ῥωσίας
Ἱεροµάρτυρας (Ῥῶσος + 1568).

Ὁ Ἅγιος Adrian, ἡγούµενος Καντουαρίας (Ἄγγλος)
Λεπτοµέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου της Ὀρθοδοξίας µπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων» τοῦ Χριστόφορου Κων. Κοµµοδάτου, ἐπισκόπου Τελµησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

Ὁ Ἅγιος Brithwaid, ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας (Ἄγγλος)
Λεπτοµέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου της Ὀρθοδοξίας µπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων» τοῦ Χριστόφορου Κων. Κοµµοδάτου, ἐπισκόπου Τελµησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου